Projekts

Projekts "Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana"

Biedrība “Oleru muiža” no 2022.gada septembra līdz 2023.gada decembrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (Nr.22-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 5.2.1. “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Projekta ietvaros veikta trīs vēsturisko krāšņu restaurācija Oleru muižas Kungu ēkā un ““Taradicionālās un vēsturiskās būvniecības informācijas punkta” iekārtošana vienā no telpām.

Projekta mērķis - restaurējot vēsturiskās krāsnis Oleru muižas kungu ēkā, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību un Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē, it īpaši akcentējot kultūras pasākumu un izglītojošo meistardarbnīcu norisi, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

 

Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook un Instagram, lai laicīgi iepazītu Oleru muižas izglītojošo kultūras pasākumu piedāvājumu 2024.gadā.